X

HISTORIE

 

De Vereniging Wildbeheer Veluwe is opgericht d.d. 6 oktober 1975 en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 11 november 1975.

Het beheer van zwart- en roodwild (wilde zwijnen en edelherten) viel in het verleden ten tijde van de Jachtwet onder verantwoording van de Rijksoverheid. Eerst onder het Ministerie van Landbouw en Visserij, in 1989 werd dat het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Het Consulentschap Natuur Bos Landschap en Fauna (NBLF) te Arnhem verzorgde namens de Rijksoverheid de regie op het beheer van zwart- en roodwild in de vrije wildbaan. Vrij in het wild levende wilde zwijnen en edelherten kwamen alleen op de Veluwe voor.

Tussen het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) en de Vereniging Wildbeheer Veluwe werd de afspraak gemaakt, dat de Vereniging Wildbeheer Veluwe de coördinatie van het zwart- en het roodwildbeheer in de vrije wildbaan op de Veluwe op zich zou nemen. De Vereniging Wildbeheer Veluwe voerde het beheer van deze beide wildsoorten uit over de gehele Veluwe uitsluitend in de vrije wildbaan met een oppervlakte van ruim 60.000 ha en coördineerde o.a. de uitvoering van het afschot.

Het wildbeheer omvatte in hoofdzaak de kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van de stand door middel van tellingen , het uitbrengen van afschotadviezen, gedetailleerd naar geslacht en leeftijdsklassen, aan de overheid, de Zwartwildbeheeradviescommissie  (ZAC) en het Hertenberaad, de verdeling als Centrale vergunninghouder van de door de overheid verleende afschotvergunningen ex artikel 27 en 53 Jachtwet via de leefgebieden over alle jachthouders op de Veluwe en het controleren en registreren van het afschot alsmede van het valwild ( het wild dat omkomt door verkeer en voor zover zulks wordt waargenomen door natuurlijke oorzaken).
Daarnaast bracht de Vereniging ook beleid tot stand inzake andere beheeraspecten, zoals bijvoeren, jachttijden en jachtmethoden en adviseerde inzake de beleidsvorming.  Een voorbeeld hiervan is de ‘Ecologische Verkenning Veluwe’ en verzoeken van officiële instanties, zoals Provincie, Gemeenten, Rijkswaterstaat en het Jachtfonds in kwesties als wildviaducten, wildoversteekplaatsen, evaluatie van de onveiligheid daarvan, de markering, op basis van de ongevallenregistratie aangeven van prioriteiten ten aanzien van te nemen maatregelen en aangeven waar ecologische verbindingszones liggen tussen de Veluwe en haar omgeving inclusief wildschadeaspecten en wildrasters. Dit laatste met als beleidsachtergrond de vergroting van leefgebieden, het bevorderen van wilduitwisseling, de vermindering van wildschade en bevorderen medegebruik van landbouwgronden door edelherten. Ook fungeerde de vereniging als coördinerend orgaan bij mogelijke uitbraken van dierziekten bij wilde zwijnen en edelherten, zoals bijvoorbeeld varkenspest.

Nadat de overheid de verplichting om geschoten grofwild van een "loodje" (uniek, op het dier aan te brengen, wildmerk) te voorzien heeft laten vervallen, heeft de vereniging op private basis dit unieke wildmerkensysteem voortgezet om het beheer optimaal te kunnen handhaven en monitoren (controle en administratie). In de meeste provincies is het gebruik van deze wildmerken inmiddels in de ontheffingsvoorwaarden opgenomen.

In de loop der jaren zijn ook overige grote wilde hoefdiersoorten binnen het Werkgebied als damhert, moeflon en ree toegevoegd onze coördinatie en fungeert de Vereniging als centrale vergunninghouder voor deze soorten.

Door de jarenlange eenduidige wijze van monitoring en registratie van alle aspecten van in het wild levende grote hoefdieren op de Veluwe door de vereniging beschikt zij over een unieke en rijke dataset. Met deze gegevens is de vereniging altijd goed in staat geweest om haar kennis en expertise te gebruiken en aan te wenden ter onderbouwing van beleid.
Deze gegevens zijn tevens van belang voor wetenschappelijk onderzoek. Organisaties en instellingen weten ons goed te vinden en is reden waarom u vaak de vereniging als bron kunt vinden in wetenschappelijke onderzoeken. Hierdoor zorgt de Vereniging Wildbeheer Veluwe dat wetenschappelijk onderzoek wordt bevorderd en ondersteund zij vooral met gegevens en adviezen

Het faunabeheer in Nederland is aan veranderingen onderhevig en de samenleving vraagt om transparantie. Waarom doen we dit en is dit nodig? Ook de Wetgeving is gedurende de jaren aangepast van Jachtwet naar Flora- en faunawet en per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming. Onze historie heeft de Vereniging Wildbeheer Veluwe anno 2017 steeds meer de statuur gegeven dé vanzelfsprekende betrouwbare kennispartner te zijn voor grote in het wild levende hoefdieren (grofwild) in Nederland.
Daar zijn wij trots op en geeft de vereniging een solide basis voor de toekomst.