X

VERENIGING

 

 

De Vereniging Wildbeheer Veluwe is jaarrond op vele fronten actief. Soms zichtbaar en vaak onzichtbaar. Zo verzorgen wij naast tellingen ook de monitoring van het afgesproken getalsmatige beheer van grofwild op de Veluwe. Jaarlijks verzorgen wij de rapportage van het uitgevoerde beheer, de evaluatie en conclusie van de resultaten en het advies voor het uit te voeren beheer in het komende jaar. Dit doen we in nauwe samenspraak en overleg met de Faunabeheereenheid en alle overige betrokken partijen.

Ook verzorgen wij de distributie en uitgifte van de unieke wildmerken die zijn gekoppeld aan de afgegeven machtigingen voor het uit te voeren beheer op basis van de ontheffing van de provincie en Faunabeheereenheid.

Verder zetten wij ons in voor het bevorderen van kennis en ervaring bij onze leden met betrekking tot alle zaken rond grofwildbeheer en het geven van voorlichting en bevorderen van kennis van faunabeheer, gebaseerd op ecologische beginselen aan terreinbeheerders en eigenaren.

Tevens adviseren wij de Faunabeheereenheid en Provincie en zijn deze, waar nodig, behulpzaam voor het verkrijgen van ontheffingen voor het grofwildbeheer.

DOEL
De Vereniging Wildbeheer Veluwe heeft ten doel:
a. Het binnen het werkgebied bevorderen van het behoud en het beheer van onder andere edelherten, damherten, moeflons, wilde zwijnen en reeën, rekening houdend met de belangen van de landbouw, bosbouw, natuurbeheer en recreatie.
b. Het bevorderen van een doelmatige samenwerking met en tussen de behartigers van de hiervoor sub a. omschreven belangen.
c. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin


WERKGEBIED
Het werkgebied waarbinnen door de vereniging wordt gestreefd naar verwezenlijking van haar doelstellingen beslaat in het bijzonder dat deel van het ‘Centraal Veluws Natuurgebied’, waar wilde hoefdieren in de vrije wildbaan voorkomen.
Meer informatie over het werkgebied kunt u vinden onder dekkingsgebied

MIDDELEN
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 • ondersteuning van en advisering van de Faunabeheereenheid en de wildbeheereenheden ten behoeve van het behouden casu quo het versterken en/of in stand houden van gezonde, naar leeftijdsklasse en geslachtsverhouding juist opgebouwde populaties van wilde hoefdieren, waarbinnen de individuen en/of groepen hun soortspecifieke gedrag kunnen ontplooien;
 • het binnen het werkgebied organiseren, coördineren en uitvoeren van bestandsinventarisaties van de onder Doel sub a genoemde soorten;
 • het adviseren en stimuleren van de Faunabeheereenheid om bij de daartoe bevoegde instanties aanvragen in te dienen voor het verkrijgen van ontheffingen van en opdrachten voor het doden, vangen en/of bemachtigen van de onder Doel sub a genoemde soorten;
 • het bevorderen van activiteiten die er op gericht zijn dat de, in de hiervoor sub c bedoelde door de Provincie af te geven ontheffingen en opdrachten daadwerkelijk worden gerealiseerd;
 • het verzorgen van de afschotregistratie;
 • het analyseren van het gevoerde getalsmatige beheer;
 • de leden te stimuleren hun medewerking te verlenen aan doelmatig beheer van de onder Doel sub a genoemde soorten;
 • in nauwe samenwerking met organisaties en personen, werkzaam op de gebieden als bedoeld in eerdergenoemd Werkgebied, te streven naar benuttings- en uitwisselingsmogelijkheden van de onder Doel sub a genoemde soorten;
 • het desgevraagd of uit eigener beweging geven van advies aan de binnen het Werkgebied aanwezige Wildbeheereenheden, organisaties en personen, alsmede overheden;
 • het bevorderen van maatregelen die erop gericht zijn stroperij tegen te gaan met bijzondere aandacht voor samenwerking met politie, justitie en toezichthouders;
 • het onder meer door middel van het uitbrengen van adviezen bevorderen van maatregelen ter voorkoming van (verkeers-) slachtoffers als gevolg van aanrijdingen met de onder Doel sub a genoemde soorten;
 • het bevorderen van de kennis en ervaring bij haar leden ten aanzien van alle zaken het beheer van de onder Doel sub a genoemde soorten betreffende, zoals de aanleg van bijvoorbeeld zoelen, het creëren van voldoende rustige gebieden, het stimuleren van het creëren van mogelijkheden ter observatie van wild door natuurliefhebbers;
 • het geven van voorlichting in de meest uitgebreide zin van het woord met speciale aandacht voor terreinbeheerders en eigenaren;
 • het bevorderen van kennis omtrent faunabeheer, gebaseerd op ecologische beginselen;
 • het desgevraagd of uit eigener beweging geven van advies omtrent de inrichting en ontsluiting van terreinen, wanneer het belang van het beheer van de onder Doel sub a genoemde soorten dit wenselijk maakt; en
 • het, waar noodzakelijk, bevorderen van het aanwenden van alle geoorloofde middelen, die mede voor het realiseren van de doelstellingen bevorderlijk zijn.